Share

Domowe Laboratorium FOB Test, domowy test do wykrywania krwi utajonej w kale, 1 sztuka

By Hydrex
New

In stock

Here's why you'll love OnBuy:

 • We're trusted - with over 43,000 Trustpilot reviews and an 'Excellent' rating
 • We verify all of our sellers - you can shop millions of products with confidence
 • Easy payments - all major credit cards accepted, as well as PayPal

See full product description & details

You're eligible for PayPal's 180-day Buyer Protection OnBuy has partnered with PayPal to offer you superior protection - you're eligible for 180-day PayPal Buyer Protection as standard, even if you paid by card.
Read more here.

£7.50
+£4.99 Delivery
Add to Basket
 • Secure checkout powered by PayPal
 • 30-day returns as standard OnBuy's minimum returns period is 30 days for most products. There are however some exceptions e.g. perishable goods, personalised items etc. Please read our T&Cs for more information.
 • Secure checkout powered by PayPal
 • 30-day returns as standard OnBuy's minimum returns period is 30 days for most products. There are however some exceptions e.g. perishable goods, personalised items etc. Please read our T&Cs for more information.

In stock

See full product description & details

Deliver to: Mainland UK

Standard (£4.99): Mon 24th - Wed 26th Jan

Sold by: IBAHSTORE.COM

Add to Basket
Description & Details

Summary

 • Osoby powyżej 35 roku życia, nawet jeśli nie mają tego typu objawów, powinny raz w roku wykonywać badanie krwi utajonej w kale, natomiast w przypadku osób powyżej 50 roku życia takie badania są koniecznością.
 • Wskazaniem do wykonania badania krwi utajonej w kale jest również predyspozycja rodzinna, gdyż około 10% przypadków raka jelita grubego jest związanych z rodziną. Jeśli w rodzinie występuje rak jelita grubego, badanie na obecność krwi utajonej w kale należy wykonać u osób powyżej 25 roku życia.
 • Objawy związane z chorobą jelit obejmują: uczucie niepełnego wypróżnienia, nietrzymanie stolca i gazów, ból podczas wypróżnień, stolce śluzowe, ból w podbrzuszu, niezamierzoną utratę masy ciała, wzdęcie brzucha, anoreksję, zmianę wypróżnień, naprzemienną biegunkę i zaparcia lub powiększona wątroba.
 • To collect a sample for testing, the tip of the applicator should be "screwed" into three different places of the tested stool to a depth of approx. 1 cm. Make sure that the stool covers the surface of the applicator only with a thin layer. Note: Too much stool on the applicator, inserted later into the solution container, it may give invalid test result.
 • Read the test result after 5 minutes. Do not take into account the result obtained after more than 10 minutes. Pour any remaining fluid in the sample cup down the toilet and rinse with water. After reading the result, throw the test and the empty container into your household rubbish.

Domowe Laboratorium FOB Test, domowy test do wykrywania krwi utajonej w kale, 1 sztuka Description

TEST FOB ZDROWY JELIT Test domowy na obecność krwi utajonej w stolcu 1 szt.

Test na obecność krwi utajonej w kale.

Osoby powyżej 35 roku życia, nawet jeśli nie mają tego typu objawów, powinny raz w roku wykonywać badanie krwi utajonej w kale, natomiast w przypadku osób powyżej 50 roku życia takie badania są koniecznością.

Wskazaniem do wykonania badania krwi utajonej w kale jest również predyspozycja rodzinna, gdyż około 10% przypadków raka jelita grubego jest związanych z rodziną. Jeśli w rodzinie występuje rak jelita grubego, badanie na obecność krwi utajonej w kale należy wykonać u osób powyżej 25 roku życia.

Objawy związane z chorobą jelit obejmują: uczucie niepełnego wypróżnienia, nietrzymanie stolca i gazów, ból podczas wypróżnień, stolce śluzowe, ból w podbrzuszu, niezamierzoną utratę masy ciała, wzdęcie brzucha, anoreksję, zmianę wypróżnień, naprzemienną biegunkę i zaparcia lub powiększona wątroba.

Jest to jednorazowy domowy test samokontroli przeznaczony do wykrywania krwi utajonej w stolcu.

Wykrywa jedynie ludzką hemoglobinę i dlatego nie wymaga odpowiedniej diety.

Czułość testu określa się na podstawie 40 ng hemoglobiny w 1 ml roztworu ekstrakcyjnego.

Dokładny test laboratoryjny pokazuje wyniki po 5 minutach.

Jest to narzędzie w profilaktyce raka jelita grubego.

SPOSÓB UŻYCIA

1. Pobranie próbki kału:

Weź do ręki pojemnik do pobierania próbek kału z niebieską nasadką na górze i białą nasadką na dole. Odkręć niebieską nakrętkę i użyj aplikatora wewnątrz nasadki, aby pobrać próbkę kału do badania.

Aby pobrać próbkę do badania należy końcówkę aplikatora „wkręcić” w trzy różne miejsca badanego stolca na głębokość ok. 1 cm. Upewnij się, że stolec pokrywa powierzchnię aplikatora tylko cienką warstwą. Uwaga: Zbyt duża ilość stolca na aplikatorze, włożonym później do pojemnika z roztworem, może dać nieprawidłowy wynik testu.

Aplikator z pobraną w ten sposób próbką kału włożyć z powrotem do pojemnika z roztworem ekstrakcyjnym, mocno dokręcić i energicznie wstrząsnąć, aby dokładnie wymieszać.

2. Wykonanie testu:

Wyjmij płytkę testową z aluminiowej koperty i umieść ją na równej powierzchni. Koperta zawiera również środek osuszający, który należy wyrzucić razem z odpadami domowymi. Test powinien być wykonany w ciągu godziny.

Trzymając naczynie do pobierania próbek jak poprzednio (niebieska nasadka na górze, biała na dole), odkręć tym razem białą nasadkę, aby zapobiec przypadkowemu złamaniu końcówki nasadki.

Energicznie wstrząśnij pojemnikiem, aby dokładnie wymieszać próbkę kału z płynem. Następnie chwytając koniec pojemnika chusteczką, odłam go.

Ściskając boki pojemnika, upuść 3 pełne krople roztworu do okrągłego okienka na płytce testowej. Nie dotykaj końcówki testowej końcówką podczas kapania.

Rozpocznij pomiar czasu.

Odczytaj wynik testu po 5 minutach. Nie bierz pod uwagę wyniku uzyskanego po ponad 10 minutach. Pozostały płyn w naczyniu na próbki wlać do toalety i spłukać wodą. Po odczytaniu wyniku test i pusty pojemnik wyrzuć do domowych śmieci.

3. Interpretacja wyników:

Wynik negatywny W okienku wyników pojawia się tylko jedna linia: pasmo kontrolne C. Linia testowa T nie pojawia się. W badanej próbce nie wykryto krwi utajonej.

Wynik pozytywny. W oknie wyników pojawiają się dwa różowe prążki: kontrola C i test T. Intensywność koloru testowego prążka T nie ma znaczenia. Pasmo T może być słabsze, takie samo lub silniejsze niż pasmo kontrolne C. Nawet bardzo słabe pasmo T należy interpretować jako pozytywny wynik testu. W badanej próbce kału wykryto krew utajoną.

Nieprawidłowy wynik Brak linii lub tylko linia testu T w oknie wyników. W takim przypadku wynik testu nie może być zinterpretowany i test należy powtórzyć z nową próbką kału i nowym testem.

KOMPOZYCJA

Opakowanie zawiera sprzęt niezbędny do wykonania jednego badania na obecność krwi utajonej w kale:

1 zapieczętowana aluminiowa koperta zawierająca: 1 płytkę testową i 1 środek osuszający;

1 pojemnik z rozcieńczalnikiem i aplikator do pobierania próbek kału;

1 instrukcja testowa.

PRODUCENT

HYDREX

Tomasza Zana 4

Warszawa

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany stanowi zagrożenie dla Twojego życia lub zdrowie.

FOB TEST HEALTHY INTESTINAL home test for the presence of occult blood in the stool 1 piece.

Test for the presence of occult blood in the stool .

People over 35, even if they do not have this type of symptoms, should perform a fecal occult blood test once a year, while in the case of people over 50, such tests are a must.

An indication to perform a fecal occult blood test is also a family predisposition, as approximately 10% of colorectal cancer cases are family-related. If there is a family history of colorectal cancer, the test for occult blood in the feces should be performed in people over 25 years of age.

Symptoms associated with bowel disease include: feeling of incomplete bowel movements, faecal and gas incontinence, pain on bowel movements, mucous stools, lower abdominal pain, unintentional weight loss, abdominal distension, anorexia, change in bowel habits, alternating diarrhea and constipation, or an enlarged liver.

This is a one-time home self-monitoring test designed to detect occult blood in stool.

It only detects human hemoglobin and therefore does not require a proper diet.

The sensitivity of the test is determined by 40 ng of hemoglobin in 1 ml of extraction solution.

The laboratory-accurate test shows results after 5 minutes.

It is a tool in the prevention of colon cancer.

USAGE METHOD

1. Collecting a stool sample:

Take the stool sampling container in your hand with the blue cap on top and white cap on the bottom. Unscrew the blue cap and use the applicator inside the cap to collect a stool sample for testing.

To collect a sample for testing, the tip of the applicator should be "screwed" into three different places of the tested stool to a depth of approx. 1 cm. Make sure that the stool covers the surface of the applicator only with a thin layer. Note: Too much stool on the applicator, inserted later into the solution container, it may give invalid test result.

Put the applicator with the stool sample collected in the above way back into the container with the extraction solution, screw tightly and shake vigorously to mix it thoroughly.

2. Performing the test:

Remove the test plate from the aluminum envelope and place it on a level surface. The envelope also contains a desiccant that should be disposed of with your household rubbish. The test should be performed within an hour.

Holding the sampling cup as before (blue cap at the top, white cap at the bottom), unscrew the white cap this time to prevent the tip of the sampling cup from accidentally breaking off.

Vigorously shake the container to thoroughly mix the stool sample with the liquid. Then, grabbing the end of the container by a tissue, break it off.

While squeezing the sides of the container, drop 3 full drops of the solution into the round window on the test plate. Do not touch the test tip with the tip during dripping.

Start timing.

Read the test result after 5 minutes. Do not take into account the result obtained after more than 10 minutes. Pour any remaining fluid in the sample cup down the toilet and rinse with water. After reading the result, throw the test and the empty container into your household rubbish.

3. Interpretation of the results:

Negative result Only one line appears in the result window: control band C. The test line T does not appear. No occult blood was detected in the tested sample.

Positive result. Two pink bands appear in the result window: control C and test T. The intensity of the color of the test T band is irrelevant. The T-band may be weaker, the same or stronger than the control C-band. Even a very weak T-band should be interpreted as a positive test result. Occult blood was detected in the tested stool sample.

Invalid Result No line or only the T test line appears in the result window. In this case, the test result cannot be interpreted and the test should be repeated with a new stool sample and a new test.

COMPOSITION

The package contains the equipment necessary to perform one test for the presence of occult blood in the stool:

1 sealed aluminum envelope containing: 1 test plate and 1 desiccant;

1 diluent canister and stool sampling applicator;

1 test instruction.

PRODUCER

HYDREX

Tomasza Zana 4

Warsaw

Before use, read the leaflet, which contains indications, contraindications, data on side effects and dosage as well as information on the use of the medicinal product, or consult your doctor or pharmacist, as each drug used improperly is a threat to your life or health.

Details

OPC P8FHJXB
Brand
Hydrex
Codes 5907572329001 (EAN)
Rank #5 Medical Health Test Kits
#266 Home Medical Supplies & Equipment

Compare Sellers

 • New from £12.49
Delivery to: Mainland UK
Seller Ratings Warranty Returns Price Delivery Total Quantity
(38 reviews)
-
30 Days
Free Returns: No
£7.50
+£4.99 Delivery
Est. Delivery: 24th-26th Jan
£12.49
Add To Basket

Price Graph

Price history - lowest £12.49 (18/01/2022)

Product price history A line chart showing the price history for Domowe Laboratorium FOB Test, domowy test do wykrywania krwi utajonej w kale, 1 sztuka. £12.49 - 15/09/2021 £12.49 - 31/10/2021 £12.49 - 18/01/2022 1/10/2021 1/11/2021 1/12/2021 1/01/2022 £12.74 £12.49 £12.24 £11.99 £11.74 £11.49 £11.24
Browse All Medical Health Test Kits

Highest Rated in Medical Health Test Kits

Other Popular Brand Products in Home Medical Supplies & Equipment

Popular products recommended for you

Delivery Address

Sign in to view all of your delivery addresses

OR

Enter your delivery address

Wait! You have something in your basket!

Did you know we can save your basket and send it to you?
Simply enter your email address below.

No thanks, I'd rather miss out

This page has expired.

Please refresh the page to continue shopping.

Refresh and continue