Share

O.B. ProComfort Ultimate Comfort Mini tampon 32 pieces

By Johnson Johnson
New

In stock

Here's why you'll love OnBuy:

  • We're trusted - with over 74,000 Trustpilot reviews and an 'Excellent' rating
  • We verify all of our sellers - you can shop millions of products with confidence
  • Easy payments - all major credit cards accepted, as well as PayPal

See full product description & details

Cashback
£10.99
+£4.99 Delivery
Price After Cashback £10.88 It pays to OnBuy it! You get instant Cashback on everything you buy As soon as you've earnt it, you can spend it! Use it on your next order, save it or withdraw it It's as simple as that! No codes, no catches and no cost to you Find out more
£0.11 instant Cashback on this item
+£4.99 Delivery
30 Day returns
1% Cashback
Add to Basket

In stock

See full product description & details

Delivery: Standard (£4.99): Sat 1st - Tue 4th Jun

Sold by: IBAHSTORE.COM

Add to Basket

Compare Similar Products to O.B. ProComfort Ultimate Comfort Mini tampon 32 pieces

Description & Details

Summary

  • Hygienic tampons o.b. ProComfort Mini is perfect for the beginning or beginning of the period, when some are less intense and for women with heavy menstruation.
  • Pro Comfort Mini is also the perfect choice when tampons are just starting to work. There are one small and slender with a contoured place. This special feature is Silk is silky to the touch, which provides ease and additional applications and silk.
  • Application Hygiene and protection on light or light days. Perfect as first tampons.
  • Opis produktu Tampony higieniczne o.b. ProComfort Mini doskonale sprawdzą się na początku lub początku okresu, kiedy jakieś mniej nasilone oraz u kobiet o obfitych miesiączkach.
  • Zastosowanie Higiena i ochrona podczas dni o słabym lub słabym krwawieniu. Idealne jako pierwsze tampony.

O.B. ProComfort Ultimate Comfort Mini tampon 32 pieces Description

Product description

Hygienic tampons o.b. ProComfort Mini is perfect for the beginning or beginning of the period, when some are less intense and for women with heavy menstruation.

More information about o.b. Pro Comfort Mini

born Pro Comfort Mini is also the perfect choice when tampons are just starting to work. There are one small and slender with a contoured place. This special feature is Silk is silky to the touch, which provides ease and additional applications and silk. Dynamic Fit technology with 3D ensures comfort of use, adjusting to the shape of the body. The tampon captures the fluid and the intertwined grooves guide the interior and the tampon for automatic servicing.

Application

Hygiene and protection on light or light days.

Perfect as first tampons.

Usage method

Wash your hands before applying or changing a tampon.

Twist the tampon cover as shown by the arrows, then remove the bottom of the cover from the string side.

Unwind the string, pull hard to stretch it tight.

Put the tip of your index finger into the indentation of the tampon, and then remove the cover from the top of the tampon. The casing should be disposed of in a rubbish bin.

With your free hand, open the labia and insert the tampon into the vagina in an arc (back and up) as much as possible. If resistance means change the direction of the tampon.

If the tampon is still felt, insert a little deeper. Once it is in place of the part, at the point of the part part, you will have no contact with the substance.

After applying the tampon, the string should be visible all the time.

To remove a tampon, simply pull the string.

wash your hands.

How often should tampons be replaced o.b. ProKomfort?

Tampons should be replaced regularly every 4-8 hours.

Product features

Unique SilkTouch shell.

Dynamic Fit technology with 3D extension.

Convenient and application.

Size: mini.

Absorbency: 2 drops.

Important tips

Remember to change tampons regularly every 4-8 hours.

Before applying a new tampon, be sure to remove the old one.

Do not use more than 1 tampon at a time.

Always remember to remove the last tampon after your period is over.

Wash your hands before and after changing a tampon.

Always use the tampon with the lowest absorbency that corresponds to the intensity of your bleeding.

Warnings

If you feel unwell during your period and develop fever, vomiting, diarrhea, headache, throat, dizziness, loss of consciousness, muscle aches, sunburn-like skin changes (not all of these symptoms need to be present), remove the tampon and contact your doctor. or go to the hospital. Let your doctor know that you are menstruating and that you are concerned about TSS.

If you have had TSS before, you should consult your doctor before reusing tampons.

Gynecological tested.

The tampons are chlorine and fragrance free.

The inside of the tampon is made of 100% plant-based material.

Before use, read the attached leaflet.

The hymen usually has a natural, soft and flexible opening through which an o.b.® tampon (Mini or Normal) can be easily applied without damaging it.

Opis produktu

Tampony higieniczne o.b. ProComfort Mini doskonale sprawdzą się na początku lub początku okresu, kiedy jakieś mniej nasilone oraz u kobiet o obfitych miesiączkach.

Więcej informacji o tamponach o.b. Pro Comfort Mini

ur. Pro Comfort Mini to także idealny wybór, kiedy dopiero zaczynają działać tampony. Są jedno małe i smukłe o wyprofilowanym miejscu. Specjalnej oto Jedwab jest jedwabista w dotyku, co zapewnia łatwościce i dodatkowe aplikacje oraz jedwab. Technologia Dynamic Fit z 3D zapewnia komfort użytkowania, dopasowując się do kształtu ciała. Tampon rejestruje wychwytuje płyn, a splecione rowki wprowadzają do wnętrza i tamponu, aby automatycznie wprowadzać obsługę.

Zastosowanie

Higiena i ochrona podczas dni o słabym lub słabym krwawieniu.

Idealne jako pierwsze tampony.

Sposób użycia

Przed aplikacją lub wymianą tamponu umyj ręce.

Przekręć osłonkę tamponu zgodnie z strzałkami, a następnie usuń dolną część osłonki od strony sznureczka.

Rozwiń sznureczek, pociągnij mocno, aby mocno rozprostować.

Włóż czuek palca wskazującego w zagłębienie tamponu, a następnie zdejmij osłonkę z górnej części tamponu. Osłonkę należy wyrzucać do kosza na śmieci.

Wolną dłonią słowną rozchyl wargi sromowe i słowne wsuń tampon do pochwy po łuku (ku tyłowi i górze) tak, jak to możliwe. Jeśli opór, oznacza zmień kierunek tamponu.

Jeśli tampon jest nadal wyczuwalny, wprowadź trochę głębiej. Kiedy znajdzie się na miejscu części, w punkcie części części, nie będziesz mieć kontaktu z substancją.

Po aplikacji tamponu sznureczek powinien być cały czas widoczny.

Aby usunąć tampon, wystarczy pociągnąć za sznureczek.

umyj ręce.

Jak często należy wymienić tampony o.b. ProKomfort?

Tampony należy wymieniać regularnie co 4-8 godzin.

Cechy produktu

Unikalana otoczka SilkTouch.

Technologia Dynamic Fit z rozszerzeniem 3D.

Wygodna i aplikacja.

Rozmiar: mini.

Chłonność: 2 krople.

Ważne wskazówki

Pamiętaj o regularnej wymianie tamponów co 4-8 godzin. 

Przed zaaplikowaniem nowego tamponu, pamiętaj o usunięciu poprzedniego.

Nie używaj więcej niż 1 tamponu na raz. 

Zawsze pamiętaj o usunięciu ostatniego tamponu po zakończeniu miesiączki.

Myj ręce przed i po wymianie tamponu. 

Zawsze używaj tamponu o najmniejszej chłonności odpowiadającej intensywności Twojego krwawienia.

Ostrzeżenia

Jeżeli podczas miesiączki poczujesz się źle i pojawi się gorączka, wymioty, biegunka, ból głowy, gardła, zawroty głowy, utrata przytomności, bóle mięśniowe, zmiany skórne przypominające oparzenie słoneczne (nie muszą wystąpić wszystkie te objawy), usuń tampon i skontaktuj się z lekarzem lub udaj się do szpitala. Poinformuj lekarza, że masz miesiączkę i, że obawiasz się TSS.

Jeśli już chorowałaś na TSS, powinnaś skonsultować się z lekarzem przed ponownym użyciem tamponów.

Testowane ginekologiczne. 

Tampony nie zawierają chloru i substancji zapachowych.

Wnętrze tamponu wykonane z materiału w 100% pochodzenia roślinnego.

Przed użyciem zapoznaj się z dołączoną ulotką.

Błona dziewicza ma zazwyczaj naturalny, miękki i elastyczny otwór, przez który mona z łatwością zaaplikować tampon o.b.® (Mini lub Normal) bez jej uszkodzenia. 

Details

OPC P9N9PW5
Brand
Johnson Johnson
Codes 3574661371290 (EAN)
Rank #13 Tampons
#370 Intimate Hygiene

Compare Similar Products to O.B. ProComfort Ultimate Comfort Mini tampon 32 pieces

Compare Sellers for O.B. ProComfort Ultimate Comfort Mini tampon 32 pieces

  • New from £15.98
Seller Ratings Warranty Returns Price Delivery Total Quantity
Dispatched from:
(279 reviews)
-
30 Days
Free Returns: No
£10.99
+£4.99 Delivery
Est. Delivery: 1st-4th Jun
£15.98
Add To Basket
Browse All Tampons

Highest Rated in Tampons

Other Popular Brand Products in Intimate Hygiene

Popular products recommended for you

Delivery Address

Sign in to view all of your delivery addresses

OR

Enter your delivery address

×

Wait! You've left
something behind...

You'll only get instant Cashback at OnBuy! Enter your email below and we'll send you a copy of your basket to save you time later.

No thanks, I'm alright for now

By entering your email address, you'll automatically be added to our database, where you can enjoy personalised Cashback offers and early access to our best deals. You can opt out of our emails at any time and we'll never share your details with anyone. Check our Privacy Policy and T&Cs to find out more.

×

Before you go...
Remember, you'll only get instant Cashback on everything at OnBuy!

Want access to personalised offers and the highest Cashback rates? Sign up to our emails below.

No thanks, I'm alright for now

You can opt out of our emails at any time and we'll never share your details with anyone. Check our Privacy Policy and T&Cs to find out more.

This page has expired.

Please refresh the page to continue shopping.

Refresh and continue